บุคลากร

ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสราวุธ  คูณคณะ 

ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุุ่มสาระ

นางเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา 

ครู ชำนาญการ  

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

   นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ

    ครู ชำนาญการพิเศษ

   

   

นางสุภาพร  มารักษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนริศรา  รัตนกุล

        ครู ชำนาญการพิเศษ

      

นางสาวนัตติยา พรมนต์

ครูผู้ช่วย

นายกิติยวัฒน์  รัตนกุล

พนักงานราชการ