ทดลองการเรียนออนไลน์

วันที่โพสต์: May 11, 2020 8:16:38 AM

กลุ่มการงานอาชีพเริ่มทดลองการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามการแนะนำของ สพฐ. ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) จะทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ในระดับปฐมวัยเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก และระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกล จากผู้ปกครอง ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มการงานอาชีพเริ่มทดลองการเรียนออนไลน์ใช้กลูเกิลคลาสรูม ในวิชาการงานอาชีพ 

กลูเกิลคลาสรูม วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 3 กลุ่มเรียน ได้แก่ 

https://classroom.google.com  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1-5/5  ใช้รหัส uw3kqax

https://classroom.google.com  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/6-5/10  ใช้รหัส wtyl5i3

https://classroom.google.com  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/11-5/15  ใช้รหัส a3r24lc