บุคลากร

ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสุภาพร  มารักษ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระนายสราวุธ คูณคณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาอุตสาหกรรม รองหัวหน้ากลุุ่มสาระนางเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา 
ครู
สาขาคหกรรม  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

   นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
    ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาการงานอาชีพ

นายสำราญ   ไชกุฉิม
ครู ชำนาญการ
สาขาอุตสาหกรรมครูว่าง

    

    นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
     ครูผู้ช่วย
สาขาคอมพิวเตอร์
       นางนริศรา  รัตนกุล
        ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาพานิชยกรรม

นางสาวนัตติยา พรมนต์
ครูผู้ช่วย
 สาขาพานิชยกรรม


นายกิติยวัฒน์  รัตนกุล
พนักงานราชการ 
สาขาการงานอาชีพ


Comments