บุคลากร

ทำเนียบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสุวีรา สุดาเดช 
ครู ชำนาญการ สาขาคอมพิวเตอร์
         นายจุมพล สืบเหลา 
          ครู ชำนาญการพิเศษ 

             สาขาเกษตรกรรม นายเสถียร  ไชยจันทร์
        ครู ชำนาญการพิเศษ 
         สาขาเกษตรกรรม

นางเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา 
ครู
สาขาคหกรรม

นายสราวุธ คูณคณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาอุตสาหกรรม


นายสำราญ   ไชกุฉิม
ครู ชำนาญการ
สาขาอุตสาหกรรม

นายสุนทร  จันทร์ทอง 
ครู ชำนาญการ
สาขาอุตสาหกรร

นางดาวรณี  บุญสอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาคอมพิวเตอร์


นางภาวิณี  โสรักษณ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาคอมพิวเตอร์

นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธุ์
ครู ชำนาญการ
สาขาคอมพิวเตอร์ 

นายธานินทร์  ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาคอมพิวเตอร์ 


    นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
    ครู ชำนาญการพิเศษ
   สาขาการงานอาชีพและเทคโนฯ

     นายสุชาติ  สุภาพิมพ์
     ครู ชำนาญการพิเศษ
    สาขาคอมพิวเตอร์

    นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา
ครู ชำนาญการ
สาขาคอมพิวเตอร์


    นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
     ครูผู้ช่วย
สาขาคอมพิวเตอร์


นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์
ครู
สาขาคอมพิวเตอร์


       นางนริศรา  รัตนกุล
        ครู ชำนาญการพิเศษ
       สาขาพานิชยกรรม
นายเฉลิม  บูคะธรรม
ครู ชำนาญการ
สาขาคอมพิวเตอร์


นางสุภาพร  มารักษ์ 
ครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาพานิชยกรรม

นางสาวนัตติยา พรมนต์
ครูผู้ช่วย
 สาขาพานิชยกรรม


Comments