การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง

โพสต์13 ก.พ. 2561 04:00โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 04:04 ]

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  ได้ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

1.เด็กชายธีรัตม์      ประเสริฐถาวรศิร ม.2/6    

2.เด็กชายภูธเนศ     พิมพัฒนไพศาล  ม.2/6

3.เด็กชายรชต          รัตนพันธ์            ม.2/6

ครูที่ปรึกษา

1. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์

2. นายเฉลิม      บูคะธรรม
Comments