ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการสอนออนไลน์

โพสต์28 ส.ค. 2564 06:13โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2564 06:18 ]

https://sites.google.com/a/anc.ac.th/oat/news/rayngankarsxnxxnlin/reportpic1.png?attredirects=0
ด้วยสถาณะการแพร่ระบาด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ออกแบบฟอร์มในการเก็บบันทึกข้อมูลซึ่ง
ประกอบด้วย วิชาที่สอน ชั้น วันที่ เวลา จำนวนนักเรียน กระบวนการสอน สื่อการสอน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา  ภาพสอน1 ภาพสอน2  ผู้รายงาน
ลงในฟอร์ม กลูเกิล ฟอร์มให้ทดสอบใช้งาน คลิ็กที่ลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQUzgsLZD3rB4hCCG_GwgJMBBckdznwhDrsLimJ5AxK8-7A/viewform
   และคุณครูสามารถดาวน์โฟล์ไฟล์  Pdf ไปใช้งานได้ทันทีที่ลิ้งค์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kh9zHjWBAoaB0F4a5DxGZKt9UzhM8zzuyaT2-L99gog/edit?usp=sharing

ทดลองการเรียนออนไลน์

โพสต์11 พ.ค. 2563 01:16โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2563 02:17 ]


กลุ่มการงานอาชีพเริ่มทดลองการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามการแนะนำของ สพฐ. ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) จะทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ในระดับปฐมวัยเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก และระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกล จากผู้ปกครอง ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มการงานอาชีพเริ่มทดลองการเรียนออนไลน์ใช้กลูเกิลคลาสรูม ในวิชาการงานอาชีพ 
กลูเกิลคลาสรูม วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 3 กลุ่มเรียน ได้แก่ 
https://classroom.google.com  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1-5/5  ใช้รหัส uw3kqax
https://classroom.google.com  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/6-5/10  ใช้รหัส wtyl5i3
https://classroom.google.com  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/11-5/15  ใช้รหัส a3r24lc

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

โพสต์8 พ.ค. 2563 19:42โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2563 02:20 ]


แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)


ดูคำตอบคลิ๊กลิ้งค็นี้>>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7WfeEX9iqJj9Hp7lJrl2Rb96inKJ2Xg65IPDL9Zabc/edit?usp=sharing

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง

โพสต์13 ก.พ. 2561 04:00โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 04:04 ]

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  ได้ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

1.เด็กชายธีรัตม์      ประเสริฐถาวรศิร ม.2/6    

2.เด็กชายภูธเนศ     พิมพัฒนไพศาล  ม.2/6

3.เด็กชายรชต          รัตนพันธ์            ม.2/6

ครูที่ปรึกษา

1. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์

2. นายเฉลิม      บูคะธรรม
รางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:55โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


รางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเว็บไซต์ ม.ปลาย

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:53โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเว็บไซต์ ม.ปลาย

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร การแข่งขันวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีครั้งที่ 1

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:51โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


กิจกรรมมอบเกียรติบัตร การแข่งขันวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีครั้งที่ 1

การแข่งขันวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีครั้งที่1

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:49โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


การแข่งขันวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีครั้งที่1

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ม.ปลาย

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:47โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ม.ปลาย

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน ปีงบประมาณ พศ.2560

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:30โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ


โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน ปีงบประมาณ พศ.2560

1-10 of 23