กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

กิจกรรมแข่งขันโรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำ

ดับ

หมวดหมู่

รายการ

ผู้เข้าแข่งขัน

ผู้ฝึกสอน

1

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

1. เด็กชายทัตเทพ  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงปวริศา  รุ่งโพธิ์ทอง
 

1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายธานินทร์  ธานี
 

2

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

1. เด็กชายคมกริช  บาระมี
2. เด็กชายรัชศักดิ์  แสนอุบล
 

1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 

3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

1. นายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. นายธนดล  กุลวงค์
 

1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 

4

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

1. เด็กชายฐิติกร   กุลสิงค์
2. เด็กชายธนทัต  เจริญวงค์
 

1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 

5

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

1. นายกฤษฎิ์   ตรีโรจน์พร
2. นายนนทพันธุ์   รุจิรกาล
 

1. นางสุวีรา  สุดาเดช
2. นายเฉลิม  บูคะธรรม
 

6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงจิรัชญา  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงสุวิมล  เค้ามูล
 

1. นางสาวปลูกขวัญ  จันทรเสนา
2. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
 

7

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

1. เด็กชายกรวิชญ์  พลเขต
2. เด็กชายธนพงษ์  เนตรพันธ์
 

1. นางกรรณิกา  วงศ์พิมพ์
2. นางสาวปลูกขวัญ  จันทรเสนา
 

8

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

1. เด็กชายณัฐวัตน์  พงษ์สินสุภานนท์
2. เด็กชายสุเมธ   ตังคณิตานนท์
 

1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
 

9

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

1. นางสาวธิดาทิพย์  โลหะสาร
2. นางสาวพัชราวดี  ชาลีพันธ์
 

1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
 

10

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

1. นายนพกร  ร่วมสุข
2. นายปฏิกร  เที่ยงผดุง
 

1. นายธานินทร์  ธานี
2. นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ
 

11

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

1. นายนพวิชญ์  ปัญญานาม
2. นางสาวบวรลักษณ์  ภัทรภัคเมธีกุล
 

1. นายธานินทร์  ธานี
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 

12

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

1. เด็กชายธีรัตม์  ประเสริฐถาวรศิร
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมพัฒนไพศาล
3. เด็กชายรชต  รัตนพันธ์
 

1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 

13

คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

1. นางสาวศราวัน  ศิริโพธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  นามศรี
3. นางสาวโยษิตา  ศรีพันธ์
 

1. นายเฉลิม  บูคะธรรม
2. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
 

14

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

1. นางสาวจุฑามาศ  หลักศรี
2. นายธนนันท์  จันทร์งาม
 

1. นายรพีภัทร  บุตรภักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
 

15

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

1. เด็กชายกณวรรธน์  สมดี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  จิตรจำลอง
3. เด็กชายเจษฎา  เข็มแก้ว
 

1. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
2. นายอนุชา  ชาติวงศ์
 

16

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

1. นายจิรัฏติ  กันยามาศ
2. นายภูมิวนัส  บุญเรือง
3. นางสาวสิริพิมล  ยางป้อม
 

1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
2. นางสุวีรา  สุดาเดช
 

17

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

1. เด็กชายคชา  คณารักษ์
2. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรสีทา
3. เด็กชายธนพัทธ์  สาระบุตร
 

1. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
2. นายรุ่งตะวัน  มูลธิสาร
 

18

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

1. นายธนพล  คำจันทร์
2. นายภูมิวนัส  บุญเรือง
3. นายสุพจน์  เหมพิทักษ์
 

1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
2. นายเฉลิม  บูคะธรรม
 

19

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

1. เด็กชายณัฐธัญ  มารักษ์
2. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรสีทา
3. เด็กชายธิติภูมิ  ใจแน่น
 

1. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
 

20

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

1. นางสาวพัชราภรณ์  พลศูนย์
2. นางสาวพิชญา  บุญสร้าง
3. นายวีรนาช  กาลพันธา
 

1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤต  คุ้มผล
2. นายจีรพงษ์  แข็งแรง
 

21

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

1. นายกฤตณัฐ   ทองรอง
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วเนตร
3. นายศุภสิน  ศรีสมบัติ
 

1. นายสำราญ  ไชยกุฉิน
2. นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธุ์
 

22

การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

1. เด็กชายกมลเทพ  วงค์ใหญ่
2. เด็กชายธนกร  พรมเหลา
3. เด็กชายพีระพล  สองศรี
 

1. นางสุภาพร   มารักษ์
2. นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
 

23

การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

1. นายวสุพล  โล่คำ
2. นายวิทวัส  ชลรินทร์
3. นายสากล  ทัศบุตร
 

1. นายสำราญ  ไชยกุฉิน
2. นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธ์ุ
 

24

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงนัฐภรณ์  มลไชย
2. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์สวาท
3. เด็กหญิงประกาย  ชัชวาล
4. เด็กหญิงพรเจริญ  คณาสาร
5. เด็กหญิงลลิตา  ไชยปัญญา
6. เด็กหญิงสุจริตรา  บุญมูล
 

1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ์
3. นางสุภาพร   มารักษ์
 

25

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

1. นางสาวขวัญแก้ว  วรรณพัฒน์
2. นางสาวจินดามณี  บัวทุม
3. นางสาวประภัสสร  วงศ์ทอง
4. นางสาวปรัชญาพร  ขวัญทอง
5. นางสาวพรเจริญ  คณสาร
6. นางสาวรัชนี  โลหะสาร
 

1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางภาวิณี  โสลักษณ์
3. นางสาวนวรัตน์  กิตติภัฒร์พันธุ์
 

26

การงานอาชีพ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงรินรดา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงสุจิรา   จันธิราช
3. เด็กหญิงสุณิสา  ชุมสนาม
 

1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางสาวนัตติยา  พรมนต์


Comments